Wie zijn wij?

Het Mantelzorgcentrum ondersteunt mantelzorgers zodat zij de zorg kunnen blijven volhouden. Dat doen wij met een team van Mantelzorgmakelaars, Consulenten mantelzorg en ondersteunende diensten. 

Raad van Toezicht
Onze Raad van Toezicht bestaat uit drie leden, allen beroepsmatig en/of persoonlijk sterk betrokken bij het thema mantelzorg. De raadsleden krijgen per maand een kleine onkostenvergoeding. 

Voorzitter: Sandra Spaans 
Secretaris: Marius de Boer
Penningmeester: Johan Gunst

Kernkwaliteiten Raad van Toezicht
We streven naar een Raad van Toezicht met minimaal drie en maximaal vijf leden. De Raad van Toezicht voldoet aan de volgende kernkwaliteiten:

Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand Alle leden hebben affiniteit met de doelstelling en de zorg- en dienstverlening van Mantelzorgcentrum en de met haar verbonden organisatie en voelen zich betrokken bij wat er speelt. De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat toezicht houden en besturen van elkaar te scheiden. 

Snel overzicht en inzicht verwerven De leden zijn in staat om met de door de Raad van Bestuur verstrekte informatie snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom Mantelzorgcentrum en in complexe strategische vraagstukken zodat zij zich hierover een oordeel kunnen vormen. Dat betekent dat de leden over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om met dergelijke vraagstukken om te gaan. De leden van de Raad van Toezicht hebben inzicht in de eisen die in het kader van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Mantelzorgcentrum worden gesteld. 

Besluitvaardig De leden van de Raad van Toezicht zijn besluitvaardig. Zij kunnen én willen de verantwoordelijkheid nemen voor genomen besluiten. Zij durven daar waar nodig te handelen. 

Proactieve houding en gedrag De leden van de Raad van Toezicht nemen niet alleen een afwachtende houding aan ten aanzien van de inbreng van de Raad van Bestuur en collega-leden Raad van Toezicht, maar nemen ook zelf initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken. De leden hebben daarbij het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad ter zijde te staan en als klankbord te fungeren.

Gevoel voor identiteit en maatschappelijke verhoudingen Het Mantelzorgcentrum heeft als organisatie met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid te maken met vele, soms tegenstrijdige, in- en externe belangen. De  leden van de Raad van Toezicht hebben hier oog voor en laten dit meewegen in hun oordeels- en besluitvorming. 

Samenwerken in teamverband De leden van de Raad van Toezicht zijn gericht op het werken in teamverband, ondermeer door gebruik te maken van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van andere leden meenemen in de oordeels- en besluitvorming) en leveren een bijdrage aan een open kritisch klimaat. 

Kritische zelfreflectie De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen en/of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap. 

Communicatieve vaardigheden De leden beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden. Leden van de Raad van Toezicht hebben het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad, advies en als klankbord bij te staan. 

Onafhankelijkheid en integriteit De leden van de Raad van Toezicht hebben het vermogen een onafhankelijke houding aan te nemen. Zij voeren hun werkzaamheden integer en met verantwoordelijkheidsbesef uit. Dat betekent onder meer dat er geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, directeuren, stafleden, medewerkers, cliënten en ouders/belangenbehartigers of belangrijke externe belanghebbenden zijn waardoor er sprake van belangenverstrengelingen zou kunnen zijn of ontstaan. De leden kunnen onbevangen opereren ten opzichte van de Raad van Bestuur en collega toezichthouders en ten opzichte van zaken die spelen bij Mantelzorgcentrum.