Privacyverklaring

Klik hier voor een printversie van de privacyverklaring.

Het Mantelzorgcentrum, gevestigd aan Witte Paal 347, 1742 LE Schagen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
www.mantelzorgcentrum.nl
Witte Paal 347
1742 LE Schagen
info@mantelzorgcentrum.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mantelzorgcentrum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Mantelzorgcentrum verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

gegevens van personen jonger dan 16 jaar
In ons klantvolgsysteem werken wij met persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Het gaat hier om jonge mantelzorgers. Van personen onder de 16 jaar vragen wij altijd toestemming van de ouder/verzorger. Wij noteren alleen het e-mailadres van de ouders, tenzij de persoon zelf zijn/haar e-mailadres doorgeeft en daarvoor toestemming heeft van de ouders. We gebruiken deze gegevens om onze diensten aan jonge mantelzorgers kenbaar te maken. Daarnaast vormen de gegevens een deel van de verantwoording richting onze subsidienten, de gemeenten waarin wij actief zijn.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mantelzorgcentrum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Burgerservicenummer (BSN)
Het Burgerservicenummer (BSN) vragen wij alleen op, indien noodzakelijk om regeltaken uit te voeren op verzoek van de mantelzorger. We gebruiken het BSN om specifieke gegevens uit het dossier van de mantelzorger of zorgvrager op te vragen, of om bijvoorbeeld een Wmo-melding te doen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Mantelzorgcentrum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over onze diensten
- Om diensten voor u uit te voeren
- Het Mantelzorgcentrum analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Mantelzorgcentrum neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het Mantelzorgcentrum) tussen zit. Het Mantelzorgcentrum gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

CRVS    
Klantvolgsysteem waarin wij uw klantgegevens bewaren, gespreksverslagen in zetten en activiteiten en deelnemers noteren. Wij bewaren deze gegevens zolang als u actief bent als Mantelzorger. Na uitschrijving bewaren wij de gegevens nog 1,5 jaar. Deze gegevens hebben wij nodig voor het jaarverslag, om onze subsidienten te laten weten welke werkzaamheden wij in hun opdracht hebben uitgevoerd. Indien gewenst, kunt u een uitdraai van uw gegevens opvragen.

Google Analytics
Google Analytics is een online programma om het verkeer op onze website bij te houden. We gebruiken deze gegevens om te kijken waar bezoekers vandaan komen, welke pagina’s zij bezoeken en hoe lang ze de website bezoeken. Aan de hand hiervan verbeteren we het aanbod van informatie op onze website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Mantelzorgcentrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Na uitschrijving bewaren wij de gegevens maximaal 1,5 jaar.

Diensten voor mantelzorgers uitvoeren, verantwoording richting subsidienten

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Internetbrowser en apparaat type

 

Google Analytics bewaart deze gegeven maximaal 1 jaar.

Verbeteren van aanbod van informatie, verantwoording richting subsidienten

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Na uitschrijving bewaren wij de gegevens maximaal 1,5 jaar.

Diensten voor mantelzorgers uitvoeren, verantwoording richting subsidienten

Burgerservicenummer

Na uitschrijving bewaren wij de gegevens maximaal 1,5 jaar.

Alleen als het noodzakelijk is om de mantelzorger verder te helpen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Mantelzorgcentrum verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw gegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als we uw gegevens aan een derde partij verstrekken, dan doen we dit in een beveiligd document of e-mailbericht. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Mantelzorgcentrum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Mantelzorgcentrum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan www.mantelzorgcentrum.nl wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mantelzorgcentrum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mantelzorgcentrum.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Klik hier voor meer informatie over het veilig versturen van uw identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Heeft u een klacht over het verwerken van uw gegevens? Neem dan contact met ons op via info@mantelzorgcentrum.nl of 085 - 018 38 90. Het Mantelzorgcentrum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Mantelzorgcentrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mantelzorgcentrum.nl