Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. - Institute for Positive Health

Het Mantelzorgcentrum organiseert allerlei activiteiten en biedt interventies aan alle (zorg)professionals die een relatie hebben met Positieve Gezondheid van mantelzorgers. En die erop gericht zijn de mantelzorger zodanig te ondersteunen dat het mantelzorgen lichter en luchtiger en daarmee dragelijker en gezonder wordt. Dit is een belangrijke pijler in de visie en de doelstelling van de organisatie. 

Op directieniveau wordt actief geparticipeerd in het tot stand komen en uitvoeren van de Samenwerkingsovereenkomst 'Positieve Gezondheid in de Noord-Kop van Noord-Holland'.  

Er is een aandachtfunctionaris Positieve Gezondheid: Arianne Heijdenrijk

Het Mantelzorgcentrum biedt de hele module Positieve Gezondheid aan Mantelzorgers aan door een trainer die de basiscursus Positieve Gezondheid gevolgd heeft. 

Daarnaast zijn alle medewerkers van het Mantelzorgcentrum geïnformeerd over Positieve Gezondheid en passen zij onderdelen daaruit toe in hun handelen en activiteiten. 

Binnen de verschillende domeinen van Positieve Gezondheid biedt het Mantelzorgcentrum ondermeer het volgende aan: 

Domein 1 Gezond Lichamelijk functioneren: Activiteiten die een fit lijf ondersteunen

 • Beweeggroepen o.l.v. een sportcoach
 • Ommetjes-app voor mantelzorgers 
 • Wandelen met een consulent en coach 
 • Themabijeenkomsten zoals 'Gezond slapen', 'Gezond eten', 'Verantwoord tillen' 

Domein 2 Mentaal Welbevinden: Themabijeenkomsten die regie over het eigen leven ondersteunen

 • Zorg de Baas
 • Mantelzorg en Werk
 • Ontmoetingen waarbij mantelzorgers elkaar ondersteunen o.l.v. een consulent van het Mantelzorgcentrum
 • Nieuwsbrieven met wetenswaardigheden, informatie en tips rondom het thema mantelzorg

Domein 3: Zingeving: Interventies om de veerkracht van mantelzorgers te vergroten d.m.v. ontlastende hulp op maat voor mantelzorgers helpen organiseren:

 • Thuiszorg
 • Respijthulp in huis
 • Respijthulp buitenshuis (logeren)
 • Dagopvang voor de zorgvrager

Domein 4: Kwaliteit van leven

 • Training voor zorgprofessionals in de thuiszorg organiseren rondom het thema ontspoorde mantelzorg.

Domein 5: Meedoen: Ondersteuning bieden zodat mantelzorgers maatschappelijk en sociaal mee kunnen (blijven) doen. 

 • Helpen om de zorg rondom de zorgvragers zodanig te regelen dat de mantelzorger ook toe komt aan zijn andere taken en rollen zoals bijvoorbeeld (groot)ouder, partner, werknemer, teamlid
 • Inzetten van respijthulp in huis zodat de mantelzorger naar sport- en spelactiviteiten kan gaan, contacten met familie en vrienden kan onderhouden
 • Inzetten respijthulp buitenshuis: logeren: zodat de mantelzorger op vakantie kan gaan, een meerdaagse cursus kan volgen e.d.
 • Samen in de Wijk: activiteiten in de buurt voor zorgvragers en mantelzorgers faciliteren  
 • Organiseren mantelzorgcompliment voor verschillende gemeenten

Domein 6: Dagelijks functioneren

 • Helpen organiseren van voorzieningen in het kader van de Wmo
 • Helpen organiseren van voorzieningen in het kader van de Wlz
 • Allerlei inzet helpen organiseren t.b.v. het goed en gezond volhouden van de mantelzorg