Vrienden van

Stichting Vrienden van het Mantelzorgcentrum

Aanleiding
Het Mantelzorgcentrum ontvangt jaarlijks subsidie van verschillende gemeenten in Noord-Holland Noord (vanuit de Wmo), maar is er tevens ook volledig van afhankelijk. Helaas zijn gemeenten steeds vaker genoodzaakt om subsidieaanvragen af te wijzen of om te korten op structurele subsidies. Ook het Mantelzorgcentrum wordt hierdoor genoodzaakt om haar dienstverlening aan mantelzorgers te versoberen.
De Stichting Vrienden van het Mantelzorgcentrum wil daarom middelen vinden om het Mantelzorgcentrum te helpen haar doelstellingen ook in de toekomst te kunnen blijven behalen en daardoor mantelzorgers te kunnen blijven ondersteunen.

Doelstelling
De doelstelling van de vriendenstichting is drieledig:
- primair het financieel of anderszins ondersteunen van de statutair te Heiloo gevestigde stichting: Stichting Mantelzorgcentrum;
- secundair het financieel of anderszins ondersteunen van de activiteiten van andere ideële organisaties werkzaam op het gebied van de mantelzorg in het werkgebied van het Mantelzorgcentrum;
- het verrichten van alle handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan
De stichting verwerft financiële middelen en/of diensten in natura die meestal op verzoek aan het Mantelzorgcentrum beschikbaar worden gesteld voor activiteiten die slechts beperkt of niet kunnen worden gefinancierd uit de reguliere middelen welke aan het Mantelzorgcentrum worden verstrekt. Het gaat dan primair om activiteiten die direct of indirect aan mantelzorgers in het werkgebied van het Mantelzorgcentrum ten goede komen.
Extra doelen van het Mantelzorgcentrum op korte en langere termijn zijn bijvoorbeeld:
- Dag van de Mantelzorg
- Publicatie Verhalen van Mantelzorgers
- Nieuwe website
- Ontspanningsdag voor jonge mantelzorgers
- Kleine attenties om tijdens de Dag van de Mantelzorg uit te delen
- Meer ontspanningsmomenten voor mantelzorgers door het jaar heen
- Onderzoek met een universiteit naar mantelzorg en coping
- Ontwikkeling van een speciale rekentool om stapeling van kosten voor mantelzorgers zichtbaar te maken.
De Vrienden willen het Mantelzorgcentrum graag financieel bijstaan om deze extra projecten te kunnen realiseren.

Steun onze stichting
Wij vinden dat mantelzorgers bijzondere mensen zijn die zich geheel belangeloos inzetten voor hulp aan een naaste. Daar hebben zij zoveel mogelijk onze ondersteuning bij nodig, zodat zij hun zorgtaken zo goed mogelijk kunnen blijven volhouden en zichzelf daarbij niet hoeven te vergeten. Uw steun, als persoon, bedrijf of organisatie, is daarbij van harte welkom.
Wilt u op de een of andere manier bijdragen, neem dan contact op met onze secretaris.

ANBI-status
De Stichting Vrienden van het Mantelzorgcentrum heeft bij Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling ontvangen. Op grond hiervan kan een donateur een gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). Ook hoeft de stichting geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen of schenkingen.
Meer informatie over ANBI: www.belastingdienst.nl

Bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden. Momenteel zijn dit:
- R. Halewijn, voorzitter
- M. Hoveling, secretaris
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting, maar kunnen wel een beroep doen op een onkostenvergoeding voor activiteiten welke in hun hoedanigheid als bestuurslid zijn verricht.

Verantwoording
Het bestuur zal minimaal eens per jaar (uiterlijk 30 juni) de jaarvergadering houden, waarbij in ieder geval het financieel en inhoudelijk jaarverslag worden vastgesteld. Wanneer er door het Mantelzorgcentrum een verzoek om ondersteuning wordt aangevraagd, zal de secretaris de bestuursleden voor een vergadering oproepen.
Financieel en inhoudelijk jaarverslag zullen op de webpagina van de stichting worden gepubliceerd.
U kunt de oprichtingsakte van de stichting downloaden via de downloadpagina van deze website.

Contact
Stichting Vrienden van het Mantelzorgcentrum
De Strandwal 22a
1851 VM Heiloo
E-mail: vriendenmantelzorgcentrum@dhcp.net
(dit mailadres wordt niet als link weergegeven i.v.m. spambots)
Telefoon: 06-21511257 (M. Hoveling, secretaris)
KvK: 59762411
RSIN: 853634385